Saturday, August 8, 2015

मनको डढेलो

आफु भित्रको ज्वाला
बन्द गर्ने कसरी? 
यो तडप्, यो जलन 
निको हुन्छ कसरी? 
आँसुले निभाऊँ भन्दा, 
झन्-झन् पोल्छ बेस्सरी
लागेको डढेलो यो मनमा, 
अब निभ्छ कसो गरि? 


No comments:

Post a Comment

Thank You

I am really glad that you visited my blog. It is my small endeavor to share my writings to you with a motive to make you refreshed. I hope you enjoyed being here. I hope to see you soon. Cheers